1. januar 1976 fusjonerte A/S Graverens teglverk og A/S Ganns potteri- og teglverk. To av de eldste bedriftene i Sandnes sluttet seg dermed sammen, førstnevnte grunnlagt i 1852, sistnevnte grunnlagt i 1873. De opprinnelige selskapene hadde drevet teglverk kontinuerlig fra starten.

Det nye aksjeselskapet fikk en aksjekapital på kr. 4.200.000 etter oppskriving til gjennomsnittlig 350 prosent av de to fusjonerte selskapenes aksjekapital, som hver var på kr. 600.000. Navnet på det nye selskapet ble A/S Gann-Graveren.

Bakgrunnen for fusjonen var å oppnå rasjonell utnyttelse av de samlede ressurser, som i begge selskaper var av betydelig størrelse. Samtidig fører man videre de gamle tradisjoner som disse to verkene representerer.

All teglproduksjonen ble konsentrert om verket i Graveren som fikk investeringer på i alt ca. kr. 15.000.000. Produksjonshallen hadde en gulvflate på hele 3.700 m2. Driften ved verket i Kvelluren (Ganns) ble stanset 20. mars 1976 og all produksjon av teglvarer overført til verket i Graveren.

Verket hadde tunnelovn og maskiner med høyeste grad av automatisering. Årskapasiteten var 15 millioner stein. Produkttypene var fasadestein, glatt og overflatebehandlet, samt forskjellige spesialiteter for byggemarkedet. Verket hadde dessuten avdeling for keramikkproduksjon.

Det nye verket fikk dobbelt lederskap. Jakob Wiig-Hanssen, tidl. disponent ved Graverens teglverk og Daniel Frafjord, tidl. disponent ved Ganns Potteri ble begge ble disponenter i det nye selskapet. De to disponentene ble likestilte, og arbeids- og ansvarsområdene ble fordelt slik at Wiig-Hanssen tok seg av det forretningsmessige, mens Frafjord tok seg av alle kundeforhold. Det er ukjent hvor lenge denne ordningen varte, men todelingen var i hvert fall i virksomhet i 1987 da historieboken "Det begynte med leir" ble skrevet. Wiig-Hanssen var administrerende direktør da han gikk av med pensjon i 1988.

Teglverket het Sandnes Tegl AS de siste årene før nedleggelse. Verket ble etter alt å dømme nedlagt 21. desember 1994.

Teglverket lå i innerste del av Gandsfjorden. Dette er nå fylt ut, og rester av teglverket utgjør i dag eldste del av kjøpesenteret Maxi Sandnes.

Kilder:

  • Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.
  • Rogalands Avis 26.11.1975.
  • Eggebø og Frafjord. (1987). Det begynte med leir. Leirindustriens historie på Sandnes gjennom 200 år. Stavanger: Dreyer bok.

 

FylkeRogaland
KommuneSandnes
Etablert1976
Nedlagt1994
BeliggenhetGravarsveien, 4306 Sandnes
MerknadTunellovn