Vest for Pipervika, der hvor Aker Brygge ligger i dag, lå det på slutten av 1700-tallet en løkke som ble kalt Holmen. I nord gikk den opp til "Pipervikens Strandlere" hvor Vestbanestasjonen eller Nobelmuseet ligger i dag, mens den sørover strakte seg til halvøya - eller "forbjerget" - Tyveholmen, som ga løkka navn. På midten av 1700-tallet eide stiftsprost Otto Holmboe dette området. Holmboe var en "kundskabsrig og anseet Geistlig" som i 1757 anla et pottemakeri og teglverk.

I 1770-årene produserte han blant annet blå, glasert takstein her. (Kilde: Alf Collett, Gamle Christiania-billeder, Christiania 1893 s. 169 og s. 363ff).

Dette eksperimentet falt imidlertid ikke helt heldig ut: "I 1770-årene hadde man gjort forsøk på å bruke norsk glasert taksten - sannsynligvis fra stiftsprost Holmboes teglverk på Holmen. Denne viser seg imidlertid ikke å kunne stå i mot luften." (Kilde: Arno Berg, Vår Frelsers kirke, St. Hallvard 1933, s. 58).

Etter hvert havnet løkka i Overtoldbetjent Jens Andreas Selmers hender "hvor han i Forening med den som Portrætmaler bekjendte Kaptein Jacob Munch oprettede en Fabrik for Tilvirkning af Gips- ornamenter og hvide glasserede Kakkelovne m. m. Holmens Ornamentfabrik, der laa mellem den nuværende Vestbanegaard og Akers Verksted, var i Gang i flere Aar og blev under den følgende Eier, Grosserer og Konsul Nicolai Andresen, der kjøbte Løkken i 1 831 og i nogen Tid drev Fabrikken sammen med Kaptein Munch, udvidet og forbedret. Dens Tilvirkninger, navnlig dens glasserede Tagsten af ny Konstruktion samt Gesimsornamenter af brændt Ler og Gips, omtales i 1831 med megen Ros i Selskabet for Norges Vels Organ «Budstikken» (Ny Samling II, Side 5—8). " (Kilde: Alf Collett, Gamle Christiania-billeder, Christiania 1893 s. 364).

Kilde: Petter Vellesen

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1757
Nedlagt1848
Beliggenhet