Teglverksdriften ved Fossheim Bruk har røtter tilbake til 1758 da Mathias Heiberg Bache kjøpte Hole gård - se Hole teglverk. Det var eierne av Hole gård som drev verket fram til 1902, da Steinar Nilsen Kvisle kjøpte teglverket med vannfall etc. Han la om driften og satte opp sag og høvel i tillegg. Fra da av gikk virksomheten under navnet Fosheim Teglværk, Sag og Høvel.

Brendingen foregikk i dobbelt partial-ringovn, og håndstrykningen ble byttet med maskinkraft. Den årlige produksjon kom opp i 150-200.000 sten. Verket beskjeftiget fem mann, som alternerte mellom verket, sagen og jordbruket. Det ble også produsert litt takstein på en eksenterpresse. Steinen ble tørket i reoler i friluft.

Da teglverket ble revet på 1970-tallet skrev avisen "Fremtiden" en artikkel om teglverkets historie. Utdrag fra artikkelen kan lastes ned her. Se også beskrivelsen av Hole teglverk i Andreas Mørchs bygdebok om Sigdal og Eggedal (1964)

Kilder:

  • Hoel, Kari: Norske teglverker på 1800 og 1900-tallet (s. 53f).
  • Mørch, Andreas. (1914). Sigdal og Eggedal: historisk beretning : [1] : Sigdal og Eggedal historisk beretning. Drammen: Sigdal og Eggedal historielag.
FylkeBuskerud
KommuneSigdal
Etablert1758
Nedlagt1960-årene
Beliggenhet
MerknadRingovn (dobbel partial)