Fjære teglverk ble anlagt ved Fjærestrand (innerst i Fjærekilen) av Andreas Hansen (Dolva) i 1852/53. Teglverket var til å begynne med utstyrt med åpen periodisk ovn, og Andreas Hansen drev verket fram til sin død i 1871. Enken solgte gården til sin svigersønn, Anders Hansen Fjære, og denne gjenopptok driften av teglverket og bygde i 1885 en hoffmansk ringovn litt vestligere på eiendommen, "hvor der er et rigt Lertag med udmerket Raastof og let Adgang til Sjøen."

Teglverket som gradvis gjennomgikk utvidelser, ble i 1898 solgt til et "Konsortium" og omdannet til aksjeselskap. Selskapets direksjon besto av herrene konsul N. P. Høyer (formann), grosserer M. D. Ludvigsen og ingeniør W. Sverdrup. Disponent var "Hr. And. Vasbund (født i Bamble i 1874), der har underkastet seg Underofficerseksamen."

Ved oppkjøp av grunn fra "en av Klovholtgaardene, utgjorde eiendommen dermed 44 mål med 115 meter strandlinje og praktisk talt uutømmeligt Foraad affortrinlig Lere."

Det ble foretatt atskillige utvidelser og forbedringer, bl.a. oppføring av tørke- og lagerhus. Til verket hørte kontorbygning og formannsbolig. "Transporten til Bryggen, hvor der er 7-8 Fods Vand, foregaar ved Hestejernbane".

Det er interessant å registrere at vannveien for transport av teglverkets produkter må ha vært tillagt stor vekt, men allerede fra 1852 trafikkerte jo hjuldamperen "Statsraad Stang" Norsjø, i rute fra Fjærestrand til Heddal, og i 1861 åpnet som kjent sluseanlegget Skien-Løveid. Dermed lå også Grenlandsområdet tilgjengelig for transport på kjøl fra Fjære teglverk.

Bedriften gav arbeide til 40-50 mann, og som kraftkilde ble benyttet en dampmaskin. Produksjonen omfattet vanlig murtegl, "faset" murtegl og krum og flat taktegl; "der kan præsteres ca. 2,5 Million Sten afudmerket Kvalitet, særlig haardfør mod Veirligets Indflydelse": Ved utstillingen i Skien i 1899, oppnådde Fjære teglverk sølvmedalje!

Kilde: Børresen, Per R. (2007). Bratsberg teglverk og bransjens utvikling : med vekt på tiden etter 2. verdenskrig. Porsgrunn: Wera forlag

FylkeTelemark
KommuneSkien
Etablert1852
Nedlagt1900-tallet
Beliggenhet
MerknadRingovn (1885)