Teglindustrien i Buskerud skriver seg helt tilbake til ca 1750. I Hanches skrift Drammen og oplands industri i tekst og billeder, skriver han at blant de ervervskilder som da ble forsøkt var teglverksdrift. Han nevner at murstein og takstein, som hittil hadde hørt til blant Drammens stående importartikler, nå ble å finne blant rubrikkene for utførsel i Tollvesenets ruller. Fabrikatet fikk ikke det beste skussmål av samtiden, sier Hanche, idet det uttrykkelig heter at man "trods ihærdige forsøg" ikke drev det til "at gjøre glaserede Tagsten."

Teglverkene i Buskerud vokser frem

I siste halvdel av 1700-tallet hadde Eiker to teglverk (Eiker I og Eiker II) og to kalkovner, foruten et teglverk ("formentlig det Hichmannske") som lå ved gården Holland i Skoger. Folkevittigheten sa man fremstillet "hollandsk" takstein her.

Teglverks- og kalkindustrien hadde spesielt gode betingelser hva råstoffet angår i Drammens omegn, og ble fra 1800-tallets begynnelse varig knyttet til dette distriktet. I et skrift for Drammens Tekniske Forening 1880-1930, gir Hans Jensen en meget interessant beskrivelse av teglindustriens utvikling i Drammen og omegn.

I 1812 var det tre litt større teglverk på Eiker: Gullaksrud, Thorberg og Varlo, foruten tre mindre.

I 1834 var det kommet til et nytt: Kverne Teglverk, mens alle de eldre var nedlagt unntatt Thorberg, som ble drevet helt til 1874. Senere kom flere til, bl.a. Fiskum og Aker. I 1880-årene ble både kalkbrenneriene og teglverkene på Øvre Eker nedlagt. Kalkindustrien flyttet til Mjøndalen og teglverkene enda lenger ned mot Drammen by.

Andre steder rundt Drammen var det i begynnelsen av 1800-tallet en rekke teglverk. I Lier var det i 1822 et teglverk ved Sjåstad, som da allerede hadde drevet lenge. I 1875 var det verk i drift ved Asdøl, Gullaug og Vefferstad. Det var også verk ved Reistad, Laheld, Linnes og Heien. I Skoger lå det verk ved gårdene Holland og Imjelt, og i 1832 overtok H. Kiær et teglverk ved Solumstrand, som hadde vært i drift og som fortsatte helt til det brant ned i 1870-årene.

Ved Solbergelven var det tidlig teglverksdrift, og i Drammen var et teglverk i drift ovenfor Bacheparken. Det ble drevet av en slesvigholsteiner, Smith, som også drev sag og oljemølle.

Kilde: Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.

Search:
Teglverk Etablert Nedlagt Kommune Beliggenhet Merknad
Åsterud gårdsteglverk 1800-tallet 1800-tallet Ringerike Gårdsteglverk
Åserud teglverk 1894 1970 Nedre Eiker Ringovn
Åsa teglverk II 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Ringerike Norderhov
Åsa teglverk I 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Ringerike Norderhov
Ås teglverk (Tuft) 1700-tallet 1700-tallet (?) Kongsberg Sandsvær Gårdsteglverk
Veholt teglverk 1864 1900 Ringerike
Vefferstad teglverk 1700-tallet 1800-tallet Lier
Varlo teglverk 1812 (ca) 1830-årene Øvre Eiker
Tofstad teglverk 1700-tallet 1700-tallet (?) Kongsberg Sandsvær Gårdsteglverk
Thorberg teglverk 1812 (ca) 1874 Øvre Eiker
Smiths teglverk ved Landfallbekken 1840 1800-tallet Drammen
Svenskerud gårdsteglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Ringerike Gårdsteglverk
Styrstua teglverk 1736 1870-1890 Kongsberg Gårdsteglverk
Stormoen teglverk 1874 1930-årene Drammen Strømsgodset Ringovn
Spikkestad teglverk 1897 1960 Røyken Ringovn
Somdalen teglverk 1800-tallet 1900 Ringerike Nordre Somdalens grunn
Solumstrandens teglverk 1820 1905 (?) Drammen Skoger
Solbergelva teglverk 1800-tallet 1848 Nedre Eiker Solbergelva Periodisk ovn
Solberg teglverk 1867 1970 Nedre Eiker Ringovn
Skollerud teglverk 1877 1900 (ca.) Ringerike
Skoger teglverk 1700-tallet 1800-tallet (?) Drammen Skoger
Skatvedtfossen teglverk 1780 1910 Sigdal
Sjåstad teglverk 1800-tallet 1800-tallet Lier
Sandsvær teglverk II 1700-tallet 1800-tallet Kongsberg Sandsvær
Sandsvær teglverk III 1700-tallet 1800-tallet Kongsberg Sandsvær
Sandsvær teglverk I 1700-tallet 1800-tallet Kongsberg Sandsvær
Sandaker teglverk (Buskerud) 1700-tallet 1700-tallet (?) Lier
Rytterager teglverk 1805 1907 Hole
Reistad teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Lier
Pjåka teglverk 1700-tallet 1800-tallet (?) Ringerike
Nærsnes teglverk 1899 1920 Røyken Innerst i Nærsnesbukta Ringovn
Buskerud hovedgård teglverk 1700-tallet 1800-tallet Modum
Mælum teglverk 1700-tallet 1800-tallet Modum
Mo teglverk (Grønvold) 1700-tallet 1800-tallet Hole
Linnes teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Lier
Langesø teglverk 1850 1900 (1898) Nedre Eiker Ringovn (1873) ?
Laheld teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Lier
Kverne teglverk 1834 1880-årene Øvre Eiker
Konnerudverket (Hichmannske teglverk) 1777 1800-tallet (?) Drammen Skoger
Kjekstad gård teglverk 1880-årene 1890 (ca) Røyken
Killingrud teglverk 1800-tallet (?) 1848 Nedre Eiker Solbergelva
Imjelt gård teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Drammen Skoger
Høvik teglverk 1928 1965 (?) Lier G.nr. 16, B.nr. 1. Ringovn (størst i landet)
Hønefoss teglverk og kalfabrikk 1868 1960 Ringerike Ringovn
Hønefoss gamle teglverk 1700-tallet 1800-tallet Ringerike
Hyggen (Røken) teglverk 1898 1924 Røyken Ringovner
Hvam teglverk 1700-tallet 1800-tallet (?) Kongsberg Sandsvær Gårdsteglverk
Holland gård teglverk 1700-tallet 1800-tallet (?) Drammen Skoger Gårdsteglverk
Hole teglverk 1758 1960-årene Sigdal Tyske høyovner
Heien teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Lier
Hollerud teglverk 1800-tallet 1800-tallet Ringerike Skarvhellen, Tyristrand
Tangen teglverk (Ringerike) 1850 1800-tallet Ringerike
Sandvika teglverk 1805 1800-tallet Ringerike
Gullaug teglverk 1875 1900(?) Lier
Gullaksrud teglverk 1812 (ca) 1830-årene Øvre Eiker
Fosheim teglverk 1758 1960-årene Sigdal Ringovn (dobbel partial)
Fiskum teglverk 1800-tallet(?) 1880-årene Øvre Eiker
Filtvet teglverk (Elgeton / Elton) 1898 1924 Hurum Ringovn
Fallaksø teglverk 1898 1899 Nedre Eiker Ringovn
Fallaksø gamle teglverk 1850 1880-årene Nedre Eiker
Eiker teglverk II 1700-tallet 1800-tallet (?) Øvre Eiker Gårdsteglverk
Eiker teglverk I 1700-tallet 1800-tallet (?) Øvre Eiker Gårdsteglverk
Drammen teglverk (Brandengen) 1898 1928 Drammen Ringovn
Dauerud teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Lier
Dahler (Dahlen) teglverk 1874 (1875) 1928 Nedre Eiker Ringovn
Dahler gårdsteglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet Nedre Eiker Gårdsteglverk
Christiania Portland Cementfabrikk 1880 1899 Røyken Ringovn
Bølstad teglverk 1899 1900 Røyken Ringovn
Bråten teglverk 1874 1900 Ringerike
Bjørhus teglverk 1850 1870 Nedre Eiker
Asdøl teglverk 1875 1900 (?) Lier
Aker teglverk (Eiker) 1880-årene 1900 (?) Øvre Eiker
Buskerud