I 1776 ble det gjennomført en nasjonal fabrikktelling i Norge. Den ble utført av Industri- og fabrikksekretariatet i Kommersekollegiet. Tellingen var basert på et spørreskjema, og materialet ble sortert etter de fire stiftene Akershuus, Trondhjem, Bergenhuus og Christiansand. I artikkelen "Fra leire til forbruksvare" nevner Hutchison flere vansker med tellingen. Bl.a. ulik forståelse av definisjonen "fabrikk", mangelfull informasjon fra bl.a. Christiansand og enkelte feilregistreringer. Men de gir likevel et bilde av teglverkenes omfang i perioden.

Nedenfor listes de 44 teglverk ble registrert. Mangelfull informasjon og ulik navngivning gjør det vanskelig å kople dem med teglverk som allerede er registrert på denne nettsiden. Men det jobbes med saken og oppdateres kontinuerlig.

Akershus

Vøyen teglverk (Asker)
Sander teglverk (Aker) - Antar at det vises til Nes teglverk, nabogården til Sander i Maridalen.
Foss teglverk (Aker) - Antar at det vises til Øvre Foss teglverk
Ruud teglverk (Kråkstad)
Hønefoss (Hønen) teglverk (Norderhov)
Pjåka teglverk (Norderhov)
Mo teglverk (Hole)
Styrstuen teglverk (Øvre Sansvær)
Spæren teglverk (Øvre Eiker)
Mælum teglverk (Modum)
Hoel teglverk ("Verket") (Sigdal)
Vefferstad teglverk (Lier)
Brotnu teglverk (Ullensaker)
Giørdrum teglverk (Ullensaker)
Ryen teglverk (Heddal)
Narvestad teglverk (Eidsberg)
Rud teglverk (Eidsberg)
Halum teglverk (Harlem) (Rakkestad)
Herrebø teglverk (Idd)
Øiestad teglverk (Skjeberg)
Jørstad teglverk (Skjeberg)
Gaulin teglverk (Skjeberg)
Ørseng teglverk (Skjeberg)
Foss og Vik teglverk (Skjeberg)
Rød teglverk (Skjeberg)
Øby teglverk (Skjeberg)
Skjeberg teglverk (Skjeberg)
Lilleby teglverk (Skjeberg)
Buer teglverk (Idd)
Følingen teglverk (Aremark)
Kjølberg teglverk (Onsøy)
Sannegaard teglverk (Onsøy)
Elingård teglverk (Onsøy)
Nes teglverk (Enebakk)
Østby teglverk (Høland)
Skarbøl teglverk (Høland)
Aurskog teglverk (Aurskog)
Smedsrud teglverk (Aurskog)

Trondheim
Stordahlen teglverk (Stordahlens fogd)
Reinskloster teglverk (2 stk)

Kristiansand stift
Numsens teglverk (Christiansand)
Laurvig teglverk 1 (Larvik)
Laurvig teglverk 2 (Larvik)

Kilde: Hutchison, Ragnhild. (2007). Fra leire til forbruksvare: Teglsteinens vei til forbruksvare på slutten av 1700-tallet. Heimen, 44, 17.